• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

SELEUKOS KRALLARI TARAFINDAN KURULAN KRALİ MERKEZ ANTİOKHEİA VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ANTİOKHEİA KENTLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF THE ROYAL CENTER ANTIOCHEIA WHICH WAS FOUNDED BY THE KINGS OF SELEUCUS AND THE ANTIOCHEIA CITIES IN ITS IMMEDIATE VICINITY )

Yazar : Meltem TEMİZKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1
Sayfa : 35-52


Özet
Makedonya Kralı Büyük İskender’in ölümünden sonra, kurmuş olduğu imparatorluk gerçek anlamda bir varisin bulunmamasından dolayı komutanları arasında yaşanan savaşlar sonucunda bölünmüştür. Seleukos Kralı Seleukos I Nikator, yaşanan bu savaşların ardından Önasya topraklarının bir bölümünü ele geçirmiştir. Kral ele geçirmiş olduğu bu topraklarda hakimiyetini sürdürebilmek adına kentler inşa etmiştir. Krali merkez dahil olmak üzere Seleukos I Nikator’un kurmuş olduğu bu kentlerden on altısı Antiokheia olarak adlandırılmıştır. Seleukos I Nikator’dan sonra başa geçen diğer Seleukos krallarının da Antiokheia adında kentler kurdukları belirlenmiştir. Bu kentlerin özellikle krali merkez Antiokheia’nın yakın çevresinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda kralların ele geçirmiş oldukları topraklarda yeni kentler kurmaları ve bu yeni kentlere kendi kültürlerine bağlı bir şekilde ad vermiş olmaları ele geçirmiş oldukları topraklarda hakimiyetlerinin kalıcılığını sağlamıştır. Aynı zamanda bu yeni kentlerin kurulması ile birlikte kolonileştirme faaliyetlerinde de artış olduğu görülmüş ve krali merkez Antiokheia’nın yakın çevresindeki bazı kentlerin yalnızca adlarının Antiokheia olarak değiştiği anlaşılmıştır. Bu durum kent ile krallık arasında bir bağ kurulmaya çalışıldığını göstermiştir. Antiokheia kentlerinin genelde hem ticari hem de hammadde kaynaklarına erişim açısından elverişliliği Hellenistik Krallıklar’ın ve sonrasında Roma İmparatorluğu’nun dikkatini çekmiştir. Böylelikle Antiokheia kentlerinin Seleukos Krallığı döneminden sonra da önemini koruduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, hem krali merkez Antiokheia hem de bu kentin yakın çevresini kapsayan bölgede kurulmuş olan diğer Antiokheia kentlerinin analizi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seleukos, Hellenism, Koloni, Antiokheia, Roma.

Abstract
After the death of the Macedonian King Alexander the Great, the empire he founded had been divided as a result of the wars between his commanders due to the absence of an heir. The King of Seleukos, Seleukos I Nikator seized part of the Asia Minör territory after these wars. The king has built cities in order to continue his domination in these lands. Sixteen of these cities which founded by Seleukos I Nikator including the royal center were named as Antiocheia. Other Seleucid kings, who came to power after Seleukos I Nikator, were also established cities called Antiocheia. It was observed that these cities were focused especially in the immediate vicinity of the royal center of Antiocheia. In this context, the establishment of new cities in the lands captured by the kings and the fact that they gave names to these new cities in a way which is connected to their own culture provided the permanence of their domination in the lands they had acquired. At the same time, with the establishment of these new cities, it was seen that there was also an increase in the colonization activities and it was understood that some cities in the vicinity of the king center Antiokheia only changed their names to Antiocheia. This situation has been shown to be a link between the city and kingdom. The accessibility of both the commercial and the raw material sources of the cities of Antiocheia had attracted the attention of the Hellenistic Kingdoms and later of the Roman Empire. It was determined that the cities of Antiocheia are still important after Seleucid Kingdom. In this study, both the royal center Antiocheia and the other Antiocheia cities that were established in the region surrounding the city were aimed to be analyzed.

Keywords
Seleucus, Hellenism, Colony, Antiokheia, Rome.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri